fbpx
December 2022

Terms & Conditions

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

1. dRaw, onderdeel van Atelier Oost Amsterdam BV, gevestigd aan Timorplein 37, 1094 CC te Amsterdam, KvK-nummer 86852655, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en goederen en facturen door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 3 | OFFERTES

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Indien verschillende werkzaamheden plaatsvinden voor opdrachtgever in dezelfde kalendermaand, zullen eenmalig administratiekosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4 | TARIEVEN EN BETALINGEN

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst exclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en leveringskosten zullen apart worden vermeld.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

ARTIKEL 5 | INFORMATIEVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 6 | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Opdrachtgever is op de hoogte van de standaard stijl van opdrachtnemer. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

2. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

ARTIKEL 7 | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk, maar uiteindelijk 48 uur vooraf, kenbaar aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende uitvoerder of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Wanneer beide oplossingen niet mogelijk zijn, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

5. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar + 75% van het nog openstaande gedeelte uit een offerte ten tijde van annuleren. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk tot dan toe te gebruiken, tenzij het volledige bedrag wordt voldaan.

6. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden is kosteloos; annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag en bij annulering binnen 7 kalenderdagen wordt 75% van het  bedrag in rekening gebracht.

ARTIKEL 8 | WORKSHOPS

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Dit geldt tevens in het geval een offline workshop wordt omgezet in een online workshop.

2. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs in overleg met opdrachtnemer worden doorverkocht, zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde voorwaarden voldoet en het toegangsbewijs tegen dezelfde prijs wordt doorverkocht.

3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

5. Indien een deelnemer tijdens een workshop schade aanbrengt aan materiaal van opdrachtnemer, is deelnemer gehouden de vervangingswaarde te voldoen.

ARTIKEL 9 | OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

ARTIKEL 10 | HERROEPSINGSRECHT

1. Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop uit de webshop te ontbinden. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke prints uit de webshop. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of digitale prints, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. Daarnaast is het niet mogelijk om customized orders te retourneren.

ARTIKEL 11 | VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING

1. Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachrgever.

3. Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 12 | UITOEFENING VAN HERROEPINGSRECHT

1. Opdrachtgever meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan opdrachtnemer dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de opdrachtgever.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 | AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en diensten.

4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

7. Contentbeheer dient volledig aan opdrachtnemer te worden overgedragen wanneer hier een overeenkomst toe is afgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever.

8. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en content.

Artikel 14 | INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Dit kan tegen een licentievergoeding worden overgekocht. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden dan overeengekomen en een licentie voor is afgenomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt.

3. Aangeleverde teksten mogen enkel onder naam van opdrachtgever worden geplaatst, niet onder namen van derden.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken of uit te snijden. Hieronder worden onder meer bewerkingen via Instagram verstaan.

5. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

6. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

7. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe. Bronbestanden blijven te allen tijde in bezit van opdrachtnemer.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd content die zij gemaakt heeft ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor haar portfolio.

Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mag zij de content opnemen, tenzij opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft en dit vooraf schriftelijk kenbaar maakt.

Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn, zal opdrachtnemer vooraf toestemming vragen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

9. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die opdrachtnemer aangaat.

Artikel 15 | BIJZONDERE BEPALINGEN

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een evenement.

Artikel 16 | LEVERING

1. Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl van opdrachtnemer. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met deze stijl.

2. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering in verschillende concepten vinden maximaal 2 revisies plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

4. Opdrachtnemer maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

5. Eventuele fysieke producten worden verzonden naar het door opdrachtgever opgegeven verzendadres. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in deze informatie.

6. Opdrachtnemer is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal aan te leveren.

7. Opdrachtnemer bewaart na schriftelijk akkoord de bronbestanden maximaal een half jaar.

Artikel 17 | KLACHTEN

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

2. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of het maximum aan revisies heeft plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.

Artikel 18 | GESCHILBESLECHTING

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google